Generalforsamling er afholdt i Sumpskildpadder d.25. april

Denne side er opdateret d.27. april 2019

Referat af generalforsamling d.25. april 2019
Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening
Afholdt Kvaglundparken 1. 3.sal. 6705 Esbjerg Ø

Mødet blev åbnet af formand Claus Sand der bød velkommen til de fremmødte og ønskede alle et godt møde. 

Herefter gik man over til dagsordenen på generalforsamlingen.

 1. Til dirigent valgte en enig generalforsamling Claus Sand til dirigent.
 2. Formanden afgav herefter årsberetning. Se bilag b. Der var en pæn spørgelyst til årsberetningen. Årsberetningen blev herefter taget til efterretning og godkendt af generalforsamlingen.
 3. Formanden fremlægger årsrapport 2018 for Sumpskildpadder. Kort fortalt, der har været et underskud på kr.23.000 Det vil få følger for foreningens arbejde i 2019 bl.a. vil der ikke blive kørt meget udrykning, hvor vi hjælper de glemte skildpadder og samle efterladt skildpadder op fra naturen, medmindre der kommer ekstraordinært støtte og donationer ind til denne opgave. Årsrapport 2018 kan downloades nedenfor.
 4. Vedtægtsændringer punkt 1 – 2 – 3 blev vedtaget. Punkt 4 blev nedstemt. Se bilag a.
 5. Punkt sprunget over i dagsorden?
 6. Genvalgt til bestyrelsen blev Bo Reng Nielsen og Christian Duelund Sand, begge for 2. år.
 7. Som suppleant blev Anne Julie Jensen valgt.
 8. Til revisor blev Deloitte genvalgt.
 9. Der blev foreslået, at der skulle gøres mere for foreningens medlemmer. Ja, det vil bestyrelsen også meget gerne. Uagtet vi ikke gøre så meget for medlemmer endnu, så har vores medlemmer en høj prioritet hos os. Vi forsøger at få en gruppe stablet på bene der vil tage sig af medlemsplejen. Frivillige er meget velkommen med hjælp og gode idéer.

Dirigenten afslutter med at takke for det flotte fremmøde og den store spørgelyst. Herefter erklærer formanden den årlige generalforsamling i Sumpskildpadder for afsluttet og ønsker alle en god tur hjem og pas nu godt på alle jeres skildpadder. 

På bestyrelsens vegne
Formand
Claus Sand

På det efterfølgende konstitueringsmøde, valgte bestyrelsen som:

Formand Claus Sand

Næstformand Bo Reng Nielsen

Næstformand Christian Duelund Sand

Bestyrelsesmedlem Thomas Rasmussen

Suppleant Anne Julie Jensen 

Sumpskildpadder Internat & Sekretariat - Kvaglundparken 1. 3.sal. 6705 Esbjerg Ø


 

Årsrapport 2018

Regnskab findes også på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Formandens årsberetning generalforsamling 2019

Bilag B. Årsberetning ved formand Claus Sand

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening - Vedtægter

Vedtægter vedtaget på generalforsamling d.25. april 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Bliv medlem af Sumpskildpadder og værd med til at hjælpe de glemte skildpadder.

Støt arbejdet med:

Generalforsamling 2019 i Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Sendt ud d.28. marts.

Afholdes torsdag d. 25.april kl.19

Sumpskildpadder Kvaglundparken 1. 3. sal. 6705 Esbjerg Ø. 

Dagsorden.

Velkomst ved formand Claus Sand 

1. Valg af dirigent.

2. Beretning aflægges af formanden.

3. Regnskab fremlægges af formanden.

4. Forslag til vedtægtsændring. Bilag a.

6. Bestyrelsesmedlemmer der er på valg, i år, er;

 • Bo Reng Nielsen– Genopstiller.
 • Christian Duelund Sand – Genopstiller.
 • Øvrige?
 • Suppleant.

Det er kun betalende medlemmer af Sumpskildpadder, der kan stille op.

7. Suppleanter bliver de personer, der modtager færrest stemmer.

8. Valg til revisor.

9. Andet.

 

Der vil blive serveret kaffe, te, vand småkager.  

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal vi have besked senest fredag d.17. april. Vedrørende plads.

 

Med venlig hilsen

p.b.v. Claus K. Sand 

 

 

 

Sumpskildpadder Internat & Sekretariat, Kvaglundparken 1. 3.sal. 6705 Esbjerg Ø.


 

Bilag. A. Vedtægtsændring.

§ 4. Foreningens ledelse

Punkt 1. Ændres fra:

Bestyrelsen består af min. 3 og max. 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2. og 1. år af gangen. Er flere medlemmer på valg, vælges der altid et medlem flere til 2. år end til 1. år. (Eks. 3. medlemmer er på valg, 2. vælges for 2. år én for 1. år.) Personer med flest stemmer, er valgt for 2. år. Så der holdes kontinuitet i arbejdet. 

Ændres til:

Bestyrelsen består af min 3. og max. 9 medlemmer. Siddende bestyrelsesmedlemmer, genvælges for 2. år ad gangen. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, vælges for 1. år og skal på genvalg året efter igen. Vedtaget på gf. 

§ 5. Generalforsamling

Punkt 2. Ændres fra:

Opløsning af foreningen, kan kun ske, når den er vedtaget på to med en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Der vil da samtidig være at træffe bestemmelse om foreningens formue, idet denne skal anvendes, af en anden her i Esbjerg Kommune, primært en beliggende dyreværnsorganisation, i overensstemmelse med foreningens formål eller andet almennyttigt dyreværnsmæssigt formål, hvis ingen af dem findes i kommunen, så overgår beløbet til de socialt udsatte hjemløse, i kommunen. 

Ændres til:

Opløsning af foreningen, kan kun ske når den er vedtaget på to generalforsamlinger, med minimum en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Der vil da samtidig være at træffe bestemmelse om foreningens formue og aktiver, idet de kan overføres til andre almennyttig dyreværnsmæssige formål, i overensstemmelse med foreningens formål. Vedtaget på gf.

Punkt 3. Ændres fra:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begrundet begæring herom, til formanden. 

Ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, fremsender skriftlig begrundet begæring herom, til formanden. Vedtaget på gf.

Punkt 4. Ændres fra:

Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent d.1.april, i det nye kalenderår, slettes af medlemslisten.

Ændres til:

Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent d.1.marts, i det nye kalenderår, slettes af medlemslisten. Afvist på gf.

De reviderede vedtægter blive snarest lagt op.